logo
Wersja dla niedowidzących
  BIP Sądu Rejonowego w Bochni
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
A A A


Władze Sądu > Zarządzenia Prezesa

 

Adm.  0212-1/15                                                            Bochnia,  dnia  2  kwietnia  2015 r.

 

                                                           Z a r z ą d z e n i e     nr  1/15

 

                                        Prezesa   Sądu   Rejonowego    w     Bochni

                                       i   Dyrektora  Sądu   Okręgowego  w    Tarnowie

                                                       z   dnia  2  kwietnia  2015 r.

 

Na   podstawie   § 45  ust.  1   rozporządzenia   Ministra   Sprawiedliwości   z  dnia   23   lutego   2007   roku  -  Regulamin   urzędowania  sądów   powszechnych   i  art.   130  § 2   Kodeksu   pracy   w   zw.  z  art.  31 a  § 1  pkt.  1  i  3   ustawy  -  Prawo  o  ustroju   sądów  powszechnych ustalamy   dla  pracowników   Sądu  Rejonowego  w  Bochni

 

 1. dzień   14   sierpnia  2015  roku  dniem  wolnym  od  pracy,  za  święto  15  sierpnia   2015 roku  przypadające  w  dniu  wolnym  od  pracy;
 2. dzień   24  grudnia  2015 roku  dniem  wolnym  od  pracy,   za  święto  26  grudnia  2015  roku  przypadające  w  dniu  wolnym  od  pracy.

 

Zarządzenie   wchodzi  w życie  z  dniem  podpisania. 

 

Dyrektor Sądu Okręgowego

w Tarnowie

mgr. Jacek Gut

 

Prezes Sądu Rejonowego

W Bochni

SSR Piotr Maziarz

 

 

 

 

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 5/15
Prezesa Sądu Rejonowego w Bochni
z dnia 30 marca 2015 r.

 

w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Orzeczeń Sądu Rejonowego w Bochni

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów
powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

 1. Tworzy się w Sądzie Rejonowym w Bochni Internetowy Portal Orzeczeń Sądu Rejonowego w Bochni - zwany dalej Portalem Orzeczeń, który funkcjonuje od dnia 30 marca 2015 r.

 2. Publikacji w Portalu Orzeczeń podlegają orzeczenia z uzasadnieniami wydawane w Sądzie Rejonowym w Bochni, z wyjątkiem orzeczeń wydanych w sprawach dotyczących:

 3. spraw małżeńskich, za wyjątkiem spraw dotyczących małżeńskich ustrojów majątkowych;

 4. postępowania w sprawach rodzinnych oraz w sprawach opiekuńczych, w tym w sprawach ze stosunku między rodzicami a dziećmi, sprawach z zakresu opieki i kurateli, o przysposobienie, o odebranie osoby, za wyjątkiem spraw alimentacyjnych;

 5. ochrony dóbr osobistych;

 6. postępowania prowadzonego w oparciu o ustawę z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264);
 7. sprawach, w których posiedzenie odbywa się w całości lub w części przy drzwiach zamkniętych oraz sprawach rozpoznawanych z wyłączeniem jawności;

 8. postępowania w sprawach nieletnich;

 9. postępowania, w którym orzeczono środki związane z poddaniem sprawcy próbie, określone w art. 72 § 1 pkt 6, 6a, 7a i 7b ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) – zwanej dalej „Kodeksem karnym”;

 10. przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, za wyjątkiem art. 148, 155, 156, 157, 158 – 160, 162 Kodeksu karnego;

 11. przestępstw przeciwko wolności, za wyjątkiem art. 189 § 1 i 2, 190, 190a § 1 i 2 i 191 Kodeksu karnego;

 12. przestępstw przeciwko wolności sumienia i wyznania;

 13. przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;

 14. przestępstw przeciwko rodzinie i opiece, za wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209 Kodeksu karnego;

 15. spraw, w których orzeczono środki zabezpieczające oraz w każdym przypadku, gdy postępowanie zostanie umorzone z powodu niepoczytalności sprawcy;

 16. przestępstwa uregulowanego w art. 255a Kodeksu karnego;

 17. postępowania wykonawczego w sprawach karnych;

 18. zastosowania prawa łaski;
 19. postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 124 ze zm.);

 20. postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.);

 21. postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. Nr 231, poz. 1375 ze zm.);

 22. postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78 ze zm.);

 23. postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 ze zm.);

 24. postępowaniu dotyczącym naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu prowadzonym na podstawie art. 18 3d ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.);

 25. spraw w przedmiocie tajemnicy bankowej;

 26. orzeczeń uzupełniających i dotyczących kwestii incydentalnych, np. w przedmiocie zawieszenia postępowania, dowodów rzeczowych, zaliczenia tymczasowego aresztowania na poczet kary, zastosowanie środków zapobiegawczych i innych środków przymusu.

 

 1. Sędzia sprawozdawca albo Przewodniczący Wydziału może podjąć decyzję o publikacji w Portalu Orzeczeń orzeczenia, które spełnia przesłanki wyłączenia publikacji ujęte w ust. 2, w wypadku, gdy uzna opublikowanie orzeczenia za celowe z uwagi na poruszany w sprawie doniosły problem prawny albo zagadnienie wywołujące zainteresowanie społeczne.

 2. Publikacji w Portalu Orzeczeń nie podlegają orzeczenia z uzasadnieniami wydawane
  w Sądzie Rejonowym w Bochni nie spełniające przesłanki wyłączenia określonej w ust. 2, których publikacja byłaby sprzeczna z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz z ustawą o dostępie do informacji publicznej. Sędzia Sprawozdawca albo Przewodniczący Wydziału zamieszcza informację o wyłączeniu publikacji orzeczenia na Karcie Kwalifikacyjnej Orzeczenia lub pieczęci, stanowiących Załącznik Nr 1 i 2 do Zarządzenia.

 3. Proces publikacji składa się z następujących etapów:

 

 1. importu orzeczeń z systemu SAWA/Sędzia 2;

 2. automatycznej anonimizacji;

 3. weryfikacji poprawności automatycznej anonimizacji;

 4. uzupełniania pól: hasło tematyczne i podstawa prawna;

 5. zatwierdzania publikacji orzeczenia.

 

 1. Opublikowane orzeczenie dostępne jest w Portalu Orzeczeń pod adresem: www.orzeczenia.ms.gov.pl.

 

§ 2

 1. Celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Portalu Orzeczeń Prezes Sądu Rejonowego w Bochni w każdym Wydziale wskazał urzędnika obsługującego referat konkretnego sędziego - jako osobę odpowiedzialną za wprowadzanie orzeczeń do Portalu Orzeczeń.
 2. Do obowiązków osoby odpowiedzialnej za wprowadzanie orzeczeń do Portalu Orzeczeń należy:

 

 1. sprawdzenie wyników automatycznej anonimizacji;
 2. wprowadzenie hasła tematycznego i podstawy prawnej orzeczenia;
 3. przedstawienie orzeczenia do publikacji Kierownikowi Sekretariatu;
 4. niezwłoczne zgłaszanie Zespołowi, o którym mowa w § 6 Zarządzenia, potrzeby aktualizacji listy haseł tematycznych, drogą elektroniczną na adres: orzeczenia@bochnia.sr.gov.pl
 5. prowadzenie zbioru Kart Kwalifikacyjnych Orzeczeń, o którym mowa w § 5 Zarządzenia.

 

§ 3

 1. Sędzia sprawozdawca, a jeżeli nie jest to możliwe Przewodniczący Wydziału wypełnia Kartę Kwalifikacyjną Orzeczenia albo pieczęć, według wzorów określonych w Załącznikach Nr 1 i 2 do Zarządzenia.

 2. Kartę Kwalifikacyjną Orzeczenia sędzia sprawozdawca pozostawia w aktach sprawy
  z chwilą oddania orzeczenia wraz z uzasadnieniem.

 3. Sędzia sprawozdawca lub Przewodniczący Wydziału może również wypełnić pieczęć umieszczoną w aktach podręcznych, w treści której zawrze hasło tematyczne orzeczenia, jego podstawę prawną oraz informację o skierowaniu orzeczenia do publikacji w Portalu Orzeczeń.

 4. Aktualna lista haseł tematycznych jest publikowana na Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych przez Informatyka Sądu Rejonowego w Bochni na wniosek Zespołu, o którym mowa w § 6 Zarządzenia.

§ 4

 

 1. Kierownicy Sekretariatów Wydziałów Sądu Rejonowego w Bochni dokonują ostatecznej weryfikacji zaanonimizowanego orzeczenia z uzasadnieniem.

 2. Publikacja następuje po zatwierdzeniu procesu anonimizacji przez Kierownika Sekretariatu

 

§ 5

Karty Kwalifikacyjne Orzeczeń tworzą zbiór tych kart, który jest przechowywany w poszczególnych Sekretariatach Wydziałów Sądu Rejonowego w Bochni

§ 6

 1. Nad prawidłowym działaniem Portalu Orzeczeń pod względem merytorycznymi informatycznym nadzór sprawuje Zespół, w składzie:

1) Katarzyna Sendorek

 2) Paulina Dyląg

 3) Elżbieta Szewczyk

 4) Marek Bereta

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Bochni

 

Prezes    Sądu   Rejo nowego

w    Bochni

SSR    Piotr  Maziarz

 

Prez. KD-111-1/15

ZARZĄDZENIE

Prezesa Sądu Rejonowego w Bochni
z dnia 10 kwietnia 2015 roku,

w sprawie ogłoszenia konkursu na dwa stanowiska asystentów sędziego w Sądzie

Rejonowym w Bochni

§1

Na podstawie art. 155a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. DzU z 20i5r., poz. 133.) zarządzam ogłoszenie konkursu na dwa stanowiska asystentów sędziego w Sądzie Rejonowym w Bochni. Treść ogłoszenia konkursu zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (DzUz20i3r. poz.1228) - załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezes    Sądu   Rejo nowego

w    Bochni

SSR    Piotr  Maziarz

 

Pobierz cały dokument .pdf

 

Prez. Adm. - 0211-9/12

 

 

ZARZĄDZENIE nr 9 PREZESA

 

 

SĄDU REJONOWEGO W BOCHNI z dnia 22 maja 2012roku

 

w przedmiocie szczegółowego trybu i organizacji przyjmowania skarg i wniosków

 

Na podstawie art. 41 b § 1 ustawy z dnia 27.07.2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z póżn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9.05.2012r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. Nr 92, poz. 524) zarządzam, co następuje:

 

§1

Prezes Sądu Rejonowego w Bochni rozpoznaje skargi i wnioski dotyczące działalności Sądu Rejonowego w Bochni.

 

§2

Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

 • na piśmie drogą pocztową lub przez złożenie w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego
 • drogą elektroniczną na adres: srbochnia_adm@bochnia.sr.gov.pl
 • poprzez ustne zgłoszenie do protokołu w sekretariacie prezesa Sądu Rejonowego (pokój nr 27) w dniach i godzinach urzędowania sądu.

§3

W celach ewidencyjnych prowadzony jest wykaz skarg i wniosków zgodnie z rzeczowym wykazem akt Sądu Okręgowego w Tarnowie.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Pobierz cały dokument .pdf

  

 

Nazwa dokumentu: Zarządzenia Prezesa
Osoba, która wytworzyła informację: Bereta Marek
Osoba, która odpowiada za treść: Bereta Marek
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2012-05-23 10:51:53
Data udostępnienia informacji: 2012-05-23 10:51:53
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-29 12:19:24

Wersja do wydruku...

corner  Mapa strony | Polityka prywatności | Administrator strony corner