logo
Wersja dla niedowidzących
  BIP Sądu Rejonowego w Bochni
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
A A A


Sygn. akt I Co 23/16

POSTANOWIENIE

Dnia 7 marca 2016 roku

 

Sąd Rejonowy w Bochni Wydział I Cywilny, w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Anna Migdał

po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2016 w Bochni na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku wierzyciela Gminy Miasta Bochni

z udziałem dłużników Mateusza Jankowskiego i Grzegorza Jankowskiego o ustanowienie kuratora w postępowaniu egzekucyjnym

postanawia :

 1. Dla nieznanych z miejsca pobytu dłużników Mateusza
  Jankowskiego i Grzegorza Jankowskiego ustanawia kuratora procesowego w osobie adwokata Mai Prus-Bugayskiej, Kancelaria Adwokacka, ul. Różana 6a w Bochni, celem reprezentowania i strzeżenia praw dłużników w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym
  w Bochni w celu wyegzekwowania nakazu opuszczenia pomieszczenia tymczasowego objętego tytułem egzekucyjnym a to wyrokiem Sądu Rejonowego w Bochni z dnia 11 maja 2015 roku, sygn. IC 578/14
 2. O ustanowieniu kuratora ogłosić publicznie na tablicy ogłoszeń
  Sądu Rejonowego w Bochni, Urzędu Miasta w Bochni, Starostwa Powiatowego w Bochni i na stronie internetowej tut. Sądu przez okres 1 miesiąca
 3. Zobowiązać kuratora do składania raz w roku pisemnych
  sprawozdań ze swych czynności oraz udokumentowanych sprawozdań finansowych do dnia 15 stycznia roku następnego po roku objętym sprawozdaniem, przy czym pierwsze sprawozdanie w terminie 2 miesięcy od daty prawomocności niniejszego postanowienia,
 4. Przyznać kuratorowi adw. Mai Prus-Bugayskiej tytułem zaliczki na wynagrodzenie oraz wydatki kwotę 200 zł. (słownie: dwieście złotych ) z pieniędzy uiszczonych przez wierzyciela.

 

SSR Anna Migdał

 


UZASADNEINIE

Wierzyciel Gmina Miasta Bochni wystąpiła z wnioskiem o ustanowienie kuratora dla dłużników Mateusza Jankowskiego i Grzegorza Jankowskiego celem ich reprezentacji w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym z wniosku wierzyciela przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bochni w celu wyegzekwowania nakazu opuszczenia pomieszczenia tymczasowego objętego tytułem egzekucyjnym a to wyrokiem Sądu Rejonowego w Bochni z dnia 11 maja 2015 roku, sygn. I C 578/14.

W uzasadnieniu wskazała, iż dłużnicy zostali wymeldowani z adresu pobytu stałego i nie jest znany inny adres, pod którym obecnie przebywają.

Jednocześnie zachodzi konieczność wszczęcia postępowania egzekucyjnego mającego na celu wyeksmitowanie dłużników z pomieszczenia tymczasowego i brak adresu dłużników jest przeszkodą w prawidłowym biegu tego postępowania. Z tego względu wniosek wierzyciela jest uzasadniony.

Z informacji udzielonej przez Centralne Biuro Adresowe w Warszawie wynika, iż dłużnicy zostali wymeldowani z adresu pobytu stałego i ich aktualny adres nie jest znany.

Sąd zważył, co następuje:

Wniosek jako zasadny podlega uwzględnieniu

Zgodnie z treścią art. 802 k.p.c. jeżeli miejsce pobytu dłużnika nie jest znane, Sąd ustanowi dla niego kuratora z urzędu, gdy egzekucja ma być wszczęta z urzędu, w innych zaś sprawach - na wniosek wierzyciela. Przepis ten stanowi lex specjalis w stosunku do art. 144 k.p.c. A zatem składając wniosek o ustanowienie kuratora, zgodnie z wymogami art. 144 k.p.c. strona winna uprawdopodobnić, że miejsce dłużnika nie jest znane. Sąd natomiast ma obowiązek publicznie ogłosić o ustanowieniu kuratora. Obowiązki te bowiem,

jako nie unormowane odrębnie w przepisie art. 802 k.p.c., są obowiązujące również dla stanu faktycznego nim objętego.

W niniejszej sprawie wnioskodawca wykazał istnienie przesłanek objętych wyżej wymienionym przepisem, gdyż uprawdopodobnił, iż miejsce pobytu dłużników nie jest znane. Jednocześnie zachodzi potrzeba strzeżenia praw dłużników. W konsekwencji należało dla nich ustanowić kuratora w osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje prawnicze.

Z uwagi na fakt, iż postępowanie egzekucyjne może trwać przez dłuższy czas, należało przyznać kuratorowi zaliczkę na poczet wydatków i

wynagrodzenia.

 

Z uwagi na powyższe na mocy powołanych przepisów prawa oraz art. 605, 595 k.p.c. oraz art. 178 i 179 k.r.i.o. orzeczono jak w sentencji postanowienia.

 

                                                               SSR Anna Migdał

Nazwa dokumentu: Postanowienie I Co 23/16
Osoba, która wytworzyła informację: Bereta Marek
Osoba, która odpowiada za treść: Bereta Marek
Osoba, która wprowadzała dane: Bereta Marek
Data wytworzenia informacji: 2016-03-15 08:32:34
Data udostępnienia informacji: 2016-03-15 08:32:34
Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-15 08:43:40

Wersja do wydruku...

corner  Mapa strony | Polityka prywatności | Administrator strony corner