logo
Wersja dla niedowidzących
  BIP Sądu Rejonowego w Bochni
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
A A A


Informacje ogólne > AKTUALNOŚCI


 

AKTUALNOŚCI

 


                                                                                                                                  

Znak: Adm.  26-1/15                                                                                Bochnia,  dnia  7  lipca  2015 r.

                                                                                           

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Zamawiający – Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Bochni  uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na świadczenie usługi „Ochrona mienia, budynku i osób w Sądzie Rejonowym w Bochni” wybrana została oferta Nr 1 przedstawiona przez firmę: Agencja Ochrony Osób i Mienia „Silver Security” Legutko Sp. j., która zaoferowała całkowitą cenę brutto za realizację usługi w wysokości   85.783,35 zł.

Oferta Wykonawcy Nr 1 była ofertą najkorzystniejszą – uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium całkowita cena brutto (znaczenie 100 %), obliczoną na podstawie wzoru podanego w punkcie III zapytania ofertowego.

W przeprowadzonym postępowaniu zostały złożone także oferty przez niżej wymienionych Wykonawców, którzy uzyskali wskazaną poniżej punktację, obliczoną na podstawie wzoru podanego w punkcie III zapytania ofertowego:

Oznaczenie Wykonawcy

Cena ofertowa brutto

Ocena punktowa

Miejsce w rankingu

Agencja Ochrony Osób i Mienia „Silver Security” Legutko sp. j., 32-800 Brzesko, ul. Pomianowska 7

 

85.783,35 zł

 

100,00

 

1

Przedsiębiorstwo  Wielobranżowe „KARABELA  MAŁOPOLSKA”  Sp.  z  o.o.,  33-100  Tarnów,  ul. Al.  Piaskowe  10

144.283,92  zł.

59,45

2

 

 

Żadna oferta nie została odrzucona.

 

Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

 

Dziękujemy wszystkim Państwu za udział w postępowaniu.

 

 

 

                                                                                                                            

 

 

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Bochni.

 

 

 

KD 111-4/14                                       OGŁOSZENIE

Prezesa Sądu Rejonowego w Bochni w sprawie ogłoszenia konkursu na
stanowisko dyrektora Sądu Rejonowego w Bochni

Na podstawie art. art. 32a § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 427) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora sądu albo zastępcy dyrektora sądu (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1418)

ogłaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Sądu Rejonowego
w Bochni w pełnym wymiarze czasu pracy,mający na celu sprawdzenie wiedzy, umiejętności i predyspozycji oraz zdolności ogólnych kandydatów, niezbędnych do wykonywania tej funkcji.

Do konkursu może przystąpić każda osoba, która spełnia wymagania określone w art. 32a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych, a mianowicie:

 1. korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. posiada tytuł zawodowy magistra albo tytuł równorzędny, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742 i 1544);
 3. posiada wiedzę w zakresie zarządzania instytucjami publicznymi, finansów publicznych, prowadzenia inwestycji i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa;
 4. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni na stanowisku kierowniczym;
 5. nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 6. nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 168 oraz z 2012 r. poz. 1529);
 7. nie jest przeciwko niej prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Konkurs zostanie przeprowadzony w trybie uregulowanym w wyżej wskazanym rozporządzeniu i składał się będzie z następujących etapów:

 1. etap pierwszy - ocena wiedzy kandydatów na podstawie pisemnego testu w zakresie znajomości przepisów prawa dotyczących finansów publicznych, prawa pracy oraz organizacji i funkcjonowania sądów - „test wiedzy";
 2. etap drugi - ocena predyspozycji i umiejętności kandydatów na podstawie pisemnego testu psychologicznego - „test psychologiczny";
 3. etap trzeci - przedstawienie przez kandydatów, także w formie pisemnej, koncepcji działania na stanowisku, którego dotyczy konkurs, oraz rozmowa kwalifikacyjna.

Do wniosku o dopuszczenie do konkursu należy dołączyć:

 •  podanie o przyjęcie do pracy z aktualnym adresem do korespondencji i numerem telefonu kontaktowego,
 • życiorys,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji,
 • odpis dyplomu stwierdzającego posiadanie wyższego wykształcenia oraz dokument potwierdzający uprawnienia zawodowe,
 • kopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy oraz zajmowane stanowiska wraz z informacją o dotychczas wykonywanym zawodzie i zajmowanych stanowiskach lub pełnionych funkcjach kierowniczych,
 • oświadczenia kandydata dotyczące spełnienia wymogów określonych w pkt 1, 5, 6 i 7 art. 32a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Pisemne zgłoszenia do udziału w konkursie (oferty pracy) wraz z załącznikami wymienionymi powyżej należy składać w terminie do dnia 31 stycznia 2015 roku w Sądzie Rejonowym w Bochni, ul. T. Kościuszki 4 (Oddział Administracyjny pok. 27 , tel. 14 615 2103 ), bądź drogą listową (decyduje data stempla pocztowego).

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Bochnia, dnia 30 grudnia 2014 r.

 

Prezes Sądu Rejonowego w Bochni

 

 

Nazwa dokumentu: AKTUALNOŚCI
Osoba, która wytworzyła informację: Bereta Marek
Osoba, która odpowiada za treść: Bereta Marek
Osoba, która wprowadzała dane: Bereta Marek
Data wytworzenia informacji: 2014-04-22 10:46:22
Data udostępnienia informacji: 2014-04-22 10:46:22
Data ostatniej aktualizacji: 2015-07-15 12:33:41

Wersja do wydruku...

corner  Mapa strony | Polityka prywatności | Administrator strony corner